Program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku

Logotypy dofinansowania

W dniu 27/06/2018 r. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn.:

„Program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku”

 • oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia
 • działanie 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych
 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu:  1 932 312,13 PLN

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych: 1 150 000,00 PLN

w tym:

 • dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej: 977 500,00 PLN
 • dofinansowanie budżetu Państwa: 172 500,00 PLN

Planowany okres realizacji projektu: 27.06.2018 – 31.12.2018


Cel ogólny realizacji przedmiotowego projektu:

 • podniesienie jakości i zwiększenie dostępności do wysokospecjalistycznych i specjalistycznych świadczeń medycznych,
 • poprawo dostępności do świadczeń par leczących się z powodu niepłodności,
 • podniesienie jakości życia i zdrowia mieszkańców regionu i innych osób znajdujących się na jego terenie,
 • podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez rozwój infrastruktury ochrony zdrowia.

Cel bezpośredni realizacji przedmiotowego projektu:

Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości świadczeń z zakresu ginekologii, w tym diagnostyki i leczenia niepłodności poprzez wyposażenie Poradni Andrologicznej i doposażenie w sprzęt Sali operacyjnej oraz Kliniki Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku.

Osiągnięcie celu bezpośredniego pozwoli na:

 • zapewnienie wyższych standardów opieki,
 • skuteczne działanie w zakresie możliwości zabiegowych szpitala,
 • ułatwienie i poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu pracy,
 • podniesienie bezpieczeństwa pacjentów,
 • podniesienie jakości świadczonych wysokospecjalistycznych usług medycznych,
 • podniesienie jakości diagnostyki,
 • zmniejszenie ryzyka wystąpienia zakażeń szpitalnych,
 • objęcie chorych koordynowaną opieką zdrowotną,
 • skrócenie czasu hospitalizacji,
 • zwiększenie możliwości zabiegowych bloku operacyjnego.

Sygnalizowanie potencjalnych nadużyć

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku informuje, iż zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie projektu w ramach osi priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, w § 4 ust. 17: 

„Beneficjent zobowiązuje się upublicznić, co najmniej na swojej stronie internetowej, informacje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez IZ narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

 1. specjalny adres e-mail lub
 2. elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej.”

Sygnalizację potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych można zgłaszać za pośrednictwem specjalnego, udostępnionego przez Ministerstwo Rozwoju adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl 

lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju.

Skip to content