Inwestycje w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku w obszarach istotnych ze względów epidemiologicznych i zasobów pracy

Logotypy unijne

 

W dniu 05/02/2018 r. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn.:

„Inwestycje w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku w obszarach istotnych ze względów epidemiologicznych i zasobów pracy”.

 • oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia,
 • w ramach działania: 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych,
 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu:  4 881 188,55 PLN

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych: 4 871 348,55 PLN

w tym:

 • dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej: 4 140 646,26 PLN
 • dofinansowanie z budżetu państwa: 730 702,28 PLN

Planowany okres realizacji projektu: 05.02.2018 – 30.09.2018


Cel bezpośredni realizacji projektu:

Poprawa efektywności działania Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej, I Kliniki Chorób Płuc i Gruźlicy z Pododdziałem Chemioterapii Nowotworów Płuc oraz Kliniki Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka  Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku.

Osiągnięcie celu bezpośredniego pozwoli na:

 • zapewnienie wyższych standardów opieki,
 • skuteczniejsze działanie w zakresie możliwości zabiegowych szpitala,
 • ułatwienie i poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu pracy,
 • podniesienie bezpieczeństwa pacjentów,
 • podniesienie jakości świadczonych wysokospecjalistycznych usług medycznych,
 • podniesienie jakości diagnostyki
 • zmniejszenie ryzyka wystąpienia zakażeń szpitalnych
 • objecie chorych koordynowana opieką zdrowotną,
 • skrócenie czasu hospitalizacji,
 • zwiększenie możliwości zabiegowych bloku operacyjnego.

Cele ogólne realizacji projektu:

 • podniesienie jakości i zwiększenie dostępności do wysokospecjalistycznych i specjalistycznych świadczeń medycznych,
 • poprawę opieki nad noworodkami,
 • podniesienie jakości życia i zdrowia mieszkańców regionu i innych osób znajdujących się na jego terenie,
 • podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez rozwój infrastruktury ochrony zdrowia;

Sygnalizowanie potencjalnych nadużyć

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku informuje, iż zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie projektu w ramach osi priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, w § 4 ust. 17:

„Beneficjent zobowiązuje się upublicznić, co najmniej na swojej stronie internetowej, informacje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez IZ narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

a)  specjalny adres e-mail lub

b)  elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej.”

Sygnalizację potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych można zgłaszać za pośrednictwem specjalnego, udostępnionego przez Ministerstwo Rozwoju adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl

lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju.

Skip to content