Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego.

Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego.

Logotypy unijne

 

W dniu 08/04/2020 r. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku podpisał umowę partnerską o dofinansowanie projektu pn.:

 • oś priorytetowa VIII: Infrastruktura dla Usług Użyteczności Publicznej
 • w ramach działania: 8.4 Infrastruktura społeczna
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu Partnera : 13 586 799,72 PLN

Wartość dofinansowania Projektu Partnera: 12 228 119,74 PLN

w tym:

 • dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej: 10 190 099,79 PLN
 • dofinansowanie z budżetu państwa: 2 038 019,95 PLN
 • wkład własny: 1 358 679,98 PLN

Poprawa dostępności i wystandaryzowanie usług społecznych w obszarze ochrony zdrowia.

Wzrost bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców województwa podlaskiego poprzez poprawę sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronowirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego w wyniku skoordynowanych działań na rzecz uzyskania optymalnego poziomu opieki zdrowotnej nad mieszkańcami regionu.

 • poprawa jakości i uzupełnienie rzeczowe infrastruktury wykorzystywanej w procesie realizacji usług medycznych istotnych z punktu widzenia stanu epidemiologicznego w związku z zagrożeniem koronawirusem SARS CoV-2,
 • zmniejszenie ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 na obszarze województwa podlaskiego poprzez usprawnienie procesu diagnostyki laboratoryjnej,
 • usprawnienie procesu realizacji planu działań, wytycznych i zasad postępowania w związku z koronawirusem SARS-CoV-2 poprzez poprawę stanu przygotowania techniczno-technologicznego jednostek ochrony zdrowia w tym zakresie,
 • wzrost dostępności kadry medycznej w województwie podlaskim do niezbędnych nowoczesnych technologii medycznych w zakresie ratownictwa, diagnostyki i leczenia osób zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2,
 • zwiększenie potencjału i możliwości realizacji procesu diagnostyczno-leczniczego oraz ratowniczego w związku z koronawirusemSARS-CoV-2 w najbardziej sprawny, efektywny i bezpieczny sposób,
 • zminimalizowanie ryzyka niedoborów kadry medycznej realizującej proces diagnostyczno -leczniczy i ratowniczy w związku z koronawirusem SARS-CoV-2 poprzez wzrost dostępności niezbędnych środków ochrony osobistej, urządzeń i środków do dezynfekcji,
 • skrócenie czasu reakcji ratowniczej oraz diagnostyczno-leczniczej poprzez uzyskanie analogicznego poziomu zasobów medycznych wykorzystywanych w procesie walki z koronawirusem SARS-CoV-2 na terenie całego województwa podlaskiego
Skip to content