Dyrekcja szpitala

prof. dr hab. n. med. Jan Kochanowicz
DYREKTOR UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO W BIAŁYMSTOKU

prof dr. hab. Jan Kochanowicz dyrektor

Prof. Jan Kochanowicz – jest absolwentem wydziału lekarskiego Uniwersytetu Medycznego z 1992 roku. Po stażu w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w 1995 roku rozpoczął prace w Państwowym Szpitalu Klinicznym, gdzie pracował w Klinice Neurologii oraz Klinice Neurochirurgii.

Egzamin specjalizacyjny z neurologii I st. zdał w 1998 roku, a II stopień specjalizacji (z wyróżnieniem) w 2001. W roku 2003 roku uzyskał tytuł doktora nauk medycznych.  Z kolei w 2010 roku na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy habilitacyjnej pt. „Ultrasonograficzna ocean krążenia mózgowego w diagnostyce neurochirurgicznej” uzyskał stopień doktora habilitowanego.

W latach 2010-2017 był kierownikiem Zakładu Neurologii Inwazyjnej, od 2017 roku kieruje Kliniką Neurologii. Wprowadzał tam m.in. pilotażowy program leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych.

Od 28 kwietnia 2020 roku prof. Jan Kochanowicz kieruje Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Białymstoku (przez pierwsze sześć miesięcy jako p.o. dyrektora, a od 23 października jako dyrektor naczelny).

dr hab. n. med. Marzena Wojewódzka-Żelezniakowicz
ZASTĘPCA  DYREKTORA DS. LECZNICTWA

Jest absolwentką wydziału lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku, specjalistką w dziedzinie medycyny ratunkowej. Na początku swojej pracy zawodowej związana była z Akademia Medyczną – pracowała w Klinice Medycyny Ratunkowej. Kiedy w 2005 roku powstał Szpitalny Oddział Ratunkowy rozpoczęła tam pracę. Od 2019 roku pełni obowiązki kierownika SOR.

W 2012 roku odbyła 7-miesięczny staż w Międzynarodowym Instytucie Badań Nerek w Vicenza (IRRIV) we Włoszech, a w  kolejnych latach studia podyplomowe z Zarządzania w Ochronie Zdrowia oraz z studia z Medycyny Bólu na Uniwersytecie Jagiellońskim.

W roku 2004 roku uzyskała tytuł doktora nauk medycznych.  Z kolei w 2017 roku na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy habilitacyjnej dotyczącej przeciwzakrzepowego leczenia chorób kardiologicznych uzyskała stopień doktora habilitowanego.

Od kilku lat pełni funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie medycyny ratunkowej, pracuje jako adiunkt w Klinice Medycyny Ratunkowej, jest też kierownikiem Centrum Symulacji Medycznej UMB.

 

mgr Beata Kropiewnicka
ZASTĘPCA DYREKTORA DS. FINANSOWYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bmgr Beata Kropiewnicka eata Kropiewnicka - absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego - Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Ukończyła dodatkowo studia podyplomowe z zakresu zarządzania w ochronie zdrowia oraz finansów i rachunkowości przedsiębiorstw. Posiada uprawnienia nadane przez Ministra Skarbu Państwa wymagane dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek skarbu państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Biegły sądowy z zakresu finansów i rachunkowości, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce O/O w Białymstoku.

Pracę zawodową rozpoczęła w 1994 firmie prywatnej zajmując się księgowością oraz organizacją pracy administracyjnej. W roku 1999 podjęła pracę w Podlaskiej Regionalnej Kasie Chorych w Białymstoku, współuczestnicząc w organizacji rachunkowości nowopowstałej organizacji. Początkowo pracowała jako księgowa, a następnie pełniła funkcję głównego księgowego nadzorując budżet w wysokości 800 mln zł rocznie.

W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku pracuje od 2002 roku na stanowisku głównego księgowego. Jest odpowiedzialna za prowadzenie rachunkowości szpitala oraz kontrolę dysponowania środkami publicznymi.

mgr Piotr Kołos
ZASTĘPCA DYREKTORA DS. TECHNICZNO-INWESTYCYJNYCH

Piotr Kołos

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku zna od podszewki. Pracę w USK rozpoczął w 1991 roku jako referent ds. zaopatrzenia. W 2013 roku został kierownikiem działu Administracyjno-Eksploatacyjnego (obecnie dział Administracji). A od stycznia 2021 roku jest zastępcą dyrektora ds. Techniczno-Inwestycyjnych. Pod niego podlegają działy: administracyjny, inwestycyjny, informatyki i techniczny. Dba o to, by wszystkie urządzenia i aparatura działały w szpitalu jak należy, by nie brakowało sprzętu medycznego jak choćby maseczek czy jednorazowych rękawiczek. Pilnuje by budynki były we właściwym stanie technicznym, a jak trzeba – to odpowiada za ich remonty. Podległe mu działy zajmują się też pozyskiwaniem środków na nowe inwestycje, a także nadzorują, jeśli coś w USK się buduje.

Mgr Kołos jest absolwentem kierunku ekonomii, na Uniwersytecie Warszawskim filia w Białymstoku. Obecnie jest w trakcie studiów MBA na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.

dr Barbara Bebko
PIELĘGNIARKA NACZELNA

dr Barbara Bebko

Dr n. o zdr. Barbara Bebko w 1995 roku rozpoczęła pracę w Klinice Neonatologii w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym na stanowisku położnej odcinkowej. W 2003 roku ukończyła studia wyższe na Wydziale Pedagogiki i Psychologii (kierunek pedagogika) Uniwersytetu w Białymstoku, zaś w 2009 roku studia magisterskie na Wydziale Pielęgniarstwa i Ochrony Zdrowia UMB (kierunek położnictwo). W latach 2008-2018 była zastępcą oddziałowej w Klinice Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka. Dr Bebko jest wielką propagatorką naturalnego żywienia dzieci, od 2008 roku jest Certyfikowanym Doradcą Laktacyjnym.
W marcu 2016 roku uzyskała stopień doktora nauk o zdrowiu. Ukończyła również studia podyplomowe: Zarządzanie Jakością w Ochronie Zdrowia (2019), Zarządzanie i Finanse w Ochronie Zdrowia (2020) oraz MBA in Public Healthcare (2023).
Od kilku lat aktywnie działa również w samorządzie pielęgniarskim – jest członkiem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz członkiem Prezydium Okręgowej RPiP, a także delegatem na VI, VII i VIII Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych.
Jest również opiekunem praktyk zawodowych i wykładowcą Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, była też kierownikiem specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego.

Skip to content