Dyrekcja szpitala

Dyrekcja szpitala

dr hab. n. med. Jan Kochanowicz
DYREKTOR UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO W BIAŁYMSTOKU

 

prof. dr hab. n. med. Andrzej Dąbrowski

prof. dr hab. n. med. Andrzej Dąbrowski
ZASTĘPCA  DYREKTORA DS. LECZNICTWA

 

Jest absolwentem kierunku lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku, specjalistą chorób wewnętrznych i gastroenterologii. Od początku swojej kariery zawodowej  pracuje jako lekarz i nauczyciel akademicki w Klinice Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego (dawniej Państwowy Szpital Kliniczny) w Białymstoku. W latach 1994-1996 oraz w 2001 roku pracował naukowo w Centrum Medycznym University of Michigan (USA). W latach 2003-2008 był prorektorem ds. Studenckich Akademii Medycznej w Białymstoku, a w latach 2008-2012 dziekanem Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. W latach  2001-2011 był konsultantem wojewódzkim w zakresie chorób wewnętrznych, a w latach  2008-2011 –  pełnomocnikiem Wojewody ds. Ochrony Zdrowia w woj. Podlaskim. W latach 2012-2016 był Prezesem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii.

mgr Beata Kropiewnicka
ZASTĘPCA DYREKTORA DS. FINANSOWYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bmgr Beata Kropiewnicka eata Kropiewnicka - absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego - Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Ukończyła dodatkowo studia podyplomowe z zakresu zarządzania w ochronie zdrowia oraz finansów i rachunkowości przedsiębiorstw. Posiada uprawnienia nadane przez Ministra Skarbu Państwa wymagane dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek skarbu państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Biegły sądowy z zakresu finansów i rachunkowości, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce O/O w Białymstoku.

Pracę zawodową rozpoczęła w 1994 firmie prywatnej zajmując się księgowością oraz organizacją pracy administracyjnej. W roku 1999 podjęła pracę w Podlaskiej Regionalnej Kasie Chorych w Białymstoku, współuczestnicząc w organizacji rachunkowości nowopowstałej organizacji. Początkowo pracowała jako księgowa, a następnie pełniła funkcję głównego księgowego nadzorując budżet w wysokości 800 mln zł rocznie.

W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku pracuje od 2002 roku na stanowisku głównego księgowego. Jest odpowiedzialna za prowadzenie rachunkowości szpitala oraz kontrolę dysponowania środkami publicznymi.

mgr Piotr Kołos
ZASTĘPCA DYREKTORA DS. TECHNICZNO-INWESTYCYJNYCH

dr Barbara Bebkodr Barbara Bebko
PIELĘGNIARKA NACZELNA

Dr n. o zdr.  Barbara Bebko w 1995 roku rozpoczęła pracę w Klinice Neonatologii w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym na stanowisku położnej odcinkowej. W 2003 roku ukończyła studia wyższe na Wydziale Pedagogiki i Psychologii (kierunek pedagogika) Uniwersytetu w Białymstoku, zaś w 2009 roku studia magisterskie na Wydziale Pielęgniarstwa i Ochrony Zdrowia UMB (kierunek położnictwo). W marcu 2016 roku uzyskała stopień doktora nauk o zdrowiu. Jej praca doktorska dotyczyła analizy sposobu żywienia wcześniaków urodzonych z masą poniżej 2000 g w Klinice Neonatologii. Dr Bebko jest wielka propagatorką naturalnego żywienia dzieci, od 2008 roku jest Certyfikowanym Doradą Laktacyjnym. W 2008 roku współtworzyła i przez wiele lat prowadziła w Klinice Punkt Laktacyjny, który w sposób profesjonalny  pod względem obowiązujących procedur medycznych i sprzętu ,pomagał pacjentkom w problemach laktacyjnych.

W latach 2008-2018 była zastępcą oddziałowej w Klinice Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka. Od kilku lat aktywnie działa w samorządzie pielęgniarskim - drugą kadencję jest wiceprzewodniczącą Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku, była też delegatem na Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych VI, VII kadencji. Jest opiekunem praktyk zawodowych i wykładowcą Uniwersytetu  Medycznego  w Białymstoku, opiekunem Studenckiego Koła Neonatologicznego Położnych  UMB, była też kierownikiem specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego.