Poprawa efektywności leczenia onkologicznego poprzez zakup aparatury diagnostycznej i operacyjnej w USK w Białymstoku

Logotypy unijne

 

W dniu 02/11/2017 r. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn.:

„Poprawa efektywności leczenia onkologicznego poprzez zakup aparatury diagnostycznej i operacyjnej w USK Białystok”

 • oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia,
 • działanie Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych,
 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu:  1 459 118,00 PLN

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych: 1 459 118,00 PLN

w tym:

 • dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej: 1 240 250,30 PLN
 • dofinansowanie z budżetu państwa: 218 867,70 PLN

Planowany okres realizacji projektu: 02.11.2017- 30.06.2018


Cel bezpośredni realizacji projektu to:

Zwiększenie dostępności i poprawa jakości funkcjonowania opieki nad chorymi onkologicznie w Klinice Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej Uniwersyteckiego Szpitala w Białymstoku w zakresie diagnostyki, sprawności zabiegowej i opieki pooperacyjnej. 

Osiągnięcie celu bezpośredniego pozwoli na:

 • zapewnienie wyższych standardów opieki pacjentkom onkologicznym,
 • skuteczniejsze działanie w zakresie możliwości zabiegowych szpitala, zwłaszcza w aspekcie radykalnych procedur onkologicznych,
 • ułatwienie i poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu pracy,
 • podniesienie bezpieczeństwa pacjentów,
 • podniesienie jakości świadczonych wysokospecjalistycznych usług medycznych,
 • podniesienie jakości diagnostyki,
 • poprawa jakości leczenia pooperacyjnego poprzez znaczący wzrost precyzji badań mikrobiologicznych i stosowanej w następstwie antybiotykoterapii,
 • zmniejszenie ryzyka wystąpień zakażeń szpitalnych,
 • objęcie chorych koordynowaną opieką zdrowotną
 • skrócenie czasu hospitalizacji,
 • zwiększenie możliwości zabiegowych bloku operacyjnego – wzrost ilości zabiegów radykalnych;

Cele ogólne realizacji przedmiotowego projektu to:

 • podniesienie jakości i zwiększenie dostępności do wysokospecjalistycznych i specjalistycznych świadczeń medycznych w zakresie diagnozy, leczenia i opieki pooperacyjnej chorych onkologicznie,
 • zmniejszenie skutków choroby nowotworowej poprzez skrócenie czasu pobytu w szpitalu i rekonwalescencji,
 • podniesienie jakości życia i zdrowia mieszkańców regionu i innych osób znajdujących się na jego terenie,
 • podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez rozwój infrastruktury ochrony Zdrowia.

Sygnalizowanie potencjalnych nadużyć

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku informuje, iż zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie projektu w ramach osi priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, w § 4 ust. 17:

„Beneficjent zobowiązuje się upublicznić, co najmniej na swojej stronie internetowej, informacje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez IZ narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

 1. specjalny adres e-mail lub
 2. elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej.”

Sygnalizację potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych można zgłaszać za pośrednictwem specjalnego, udostępnionego przez Ministerstwo Rozwoju adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl

lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju.

Skip to content