Regulamin odwiedzin

ZASADY ODWIEDZIN PACJENTÓW USK W BIAŁYMSTOKU

Godziny odwiedzin

 1. Odwiedziny pacjentów w Szpitalu odbywają się codziennie w  godzinach sugerowanych przez Klinikę/Oddział. Odwiedziny powinny być w miarę możliwości krótkie.
 2. Ze względów organizacyjnych, należy unikać odwiedzin w czasie wizyt lekarskich, badań, czynności leczniczo-pielęgnacyjnych, posiłków oraz w innych uzasadnionych przypadkach wynikających ze specyfiki oddziału.
 3. W godzinach nocnych przebywanie w oddziale osoby bliskiej lub innej osoby wskazanej przez pacjenta odbywać się może wyłącznie za zgodą lekarza pełniącego dyżur medyczny.

Zasady odwiedzin

 1. W uzasadnionych wypadkach (np. epidemiologicznych) odwiedziny mogą być ograniczone lub zakazane.
 2. Jednoczasowo na Sali chorych może przebywać tylko jedna osoba odwiedzająca, a w szczególnych sytuacjach dwie osoby.
 3. Osoby odwiedzające, przebywające na terenie Kliniki/Oddziału muszą przestrzegać reżimu sanitarnego obowiązującego w Klinice/Oddziale, w szczególności:

- szczelnie zakrywać usta i nos maseczką lub stosować inne wymagane środki ochrony indywidualnej,

- utrzymywać dystans co najmniej 1,5 m w kontakcie z innymi osobami;

- dezynfekować ręce przed wejściem i po wyjściu z Kliniki/ Oddziału.

 1. Miejscem przeznaczonym do odwiedzin jest sala chorych lub miejsca wydzielone w Klinice/Oddziale .
 2. Na życzenie pacjenta prawo do jego odwiedzin może być ograniczone lub zniesione w stosunku do osób przez niego wskazanych.
 3. Osoby odwiedzające przed wejściem na oddział obowiązane są do pozostawienia wierzchniego okrycia w szatni Szpitala.

Uprawnienia osób odwiedzających

 1. Osoby odwiedzające mają prawo udzielenia pomocy chorym w zakresie uzgodnionym z personelem Kliniki/Oddziału.
 2. Z uwagi na bezpieczeństwo epidemiologiczne nie wolno przechowywać żywności na salach chorych (Kliniki/Oddziały  dysponują lodówkami na żywność). Rodzaj i ilość przynoszonych produktów żywnościowych powinna być ustalona z personelem Kliniki/Oddziału.
 3. Odwiedzający nie mogą spożywać posiłków w salach chorych. Informujemy, że w Szpitalu znajdują się ogólnodostępne bufety gastronomiczne.
 4. Osoby odwiedzające mają prawo do uzyskania informacji o stanie zdrowia pacjenta, o ile pacjent wskazał te osoby jako upoważnione do udzielania informacji o jego stanie zdrowia; Jeśli stan zdrowia pacjenta nie pozwala na uzyskanie takiego upoważnienia, wówczas informacji udziela się przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi faktycznemu lub osobie bliskiej;
 5. Osoby odwiedzające mają prawo do obecności przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych (dotyczy osób bliskich) – na życzenie pacjenta, w sytuacji braku prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia epidemicznego i gdy nie zagraża to bezpieczeństwu zdrowotnemu pacjenta;
 6. Osoby odwiedzające mają prawo do sprawowania dodatkowej opieki pielęgnacyjnej nad pacjentem;

Obowiązki osób  odwiedzających:

 1. Opuszczania sali chorych podczas obchodów lekarskich i czynności leczniczo-pielęgnacyjnych przy pacjencie oraz w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu zdrowotnemu pacjenta,
 2. Zachowania się w sposób kulturalny i nieuciążliwy dla odwiedzającego oraz innych pacjentów,
 3. Przestrzegania ciszy nocnej (w godzinach 2200 - 600),
 4. Przestrzegania przepisów bezpieczeństwa, higieny, przeciwpożarowych obowiązujących w Szpitalu,
 5. Stosowania się do poleceń personelu Szpitala,
 6. Poszanowania mienia Szpitala,
 7. Korzystania z toalet przeznaczonych dla osób odwiedzających –  ogólnodostępnych

W Szpitalu obowiązuje zakaz:

 1. Odwiedzin przez osoby będące pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających,
 2. Odwiedzin przez osoby wykazujące objawy infekcji (kaszel, katar, gorączka),
 3. Przynoszenia i przekazywania chorym leków bez zgody i wiedzy lekarza,
 4. Oddalania się z pacjentem poza oddział bez wiedzy lekarza lub pielęgniarki,
 5. Siadania na łóżkach pacjentów (należy korzystać z krzeseł, taboretów),
 6. Wprowadzania/przynoszenia zwierząt oraz przynoszenia kwiatów;
 7. Filmowania lub fotografowania pacjentów lub innych osób bez ich zgody,
 8. Przynoszenia przedmiotów, które zagrażają bezpieczeństwu pacjentów lub utrudniają pobyt w Szpitalu innym chorym, spożywania alkoholu, palenia tytoniu, używania środków odurzających,
 9. Manipulowania przy aparaturze medycznej, urządzeniach, instalacjach,
 10. Używania urządzeń elektrycznych na salach chorych, np. grzałek, czajników elektrycznych.
 11. Zachowań naruszających dobre obyczaje i normy moralne,

 

Osoby odwiedzające pacjentów, które nie stosują się do przedstawionych zasad odwiedzin lub wskazówek i poleceń personelu medycznego mogą być poproszone o opuszczenie Szpitala.

Uwaga: W USK możliwe jest również przekazywanie paczek osobom hospitalizowanym w USK. Informacja o zasadach przekazywania paczek znajduje się na tablicach informacyjnych we wszystkich Klinikach/Oddziałach, a także na stronie internetowej szpitala w zakładce Strefa Pacjenta.

 

Sugerowane godziny odwiedzin

 

Klinika Alergologii i Chorób Wewnętrznych

Odwiedziny codziennie w godz. 10-18, weekendy i święta 11-14;

Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Odwiedziny codziennie w godz. 13-14. Uwaga: maksymalnie 1 osoba do jednego chorego

Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej

Odwiedziny codziennie w godz. 11-14 i 16-19, w weekendy i w święta 11-19;

Klinika Chirurgii Naczyń i Transplantacji

Odwiedziny w dni powszednie w godz. 13-18;

I Klinika Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej

Odwiedziny w dni powszednie w godz. 11-17;

II Klinika Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej

Odwiedziny w dni powszednie w godz. 14-17, w weekendy i w święta w godz. 11-17;

Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

Odwiedziny codziennie w godz. 9-18;

Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych

Odwiedziny codziennie w godz. 11-18, w weekendy i święta w godz. 9-19;

Klinika Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych

Odwiedziny codziennie w godz. 12-14 i 17-19

Odwiedziny codziennie w godz. 12-20;

Klinika Ginekologii i ginekologii onkologicznej

Odwiedziny codziennie w godz. 11-19;

Uniwersyteckie Centrum Onkologii

Odwiedziny codziennie w godz. 11-19;

Klinika Hematologii

Odwiedziny codziennie w godz. 11-18;

Klinika Kardiochirurgii

Odwiedziny w dni powszednie w godz. 12-18, po uzyskaniu zgody lekarza odwiedziny na sali "O" w godz. 12-18, na sali pooperacyjnej w godz. 12-13;

Klinika Kardiologii Inwazyjnej

Odwiedziny codziennie w godz. 10-20;

Klinika Kardiologii

Odwiedziny codziennie w godz. 14-18, OIOK odwiedziny 12-14 oraz 16-18;

II Klinika Nefrologii z Oddziałem Leczenia nadciśnienia Tętniczego i Pododdziałem Dializoterapii

Odwiedziny codziennie w godz. 10-18;

Klinika Neurochirurgii

Odwiedziny codziennie w godz. 10-18

Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka

Odwiedziny

Oddział Wcześniaków codziennie w godz. 11.30 - 18

Oddział Intensywnej Terapii Noworodka codziennie w godz. 11.30 - 14 oraz 16-18.30

Oddział Noworodków Donoszonych codziennie w godz. 11-18

Klinika Neurologii i Oddział Udarowy

Odwiedziny w dni powszednie w godz. 13-19;

Klinika Okulistyki

Odwiedziny codziennie w godz. 14-19;

Klinika Ortopedii i Traumatologii

Odwiedziny codziennie w godzinach 15-17;

Klinika Otolaryngologii

Odwiedziny codziennie w godz. 11-18;

Klinka Reumatologii i Chorób Wewnętrznych

Odwiedziny codziennie w godz. 12-19, w weekendy i w święta w godz. 10-19;

Klinika Perinatologii i Położnictwa

Odwiedziny codziennie w godz. 11-18 (zakaz wejście dzieci poniżej 4 roku życia)

Klinika Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej

Odwiedziny codziennie w godz. 12-14 i 16-18

Klinika Urologii

Odwiedziny w dni powszednie w godz. 11-17.

Szpitalny Oddział Ratunkowym z Pododdziałem Intensywnej Terapii 

Odwiedziny codziennie po uzyskaniu zgody lekarza w godz. 12-13 i 17-18

Skip to content