Uzyskiwanie dokumentacji medycznej

Dokumentacja po wypisie 

 1. Szpital udostępnia kopię dokumentacji medycznej pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie   upoważnionej przez pacjenta zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ( Dz.U.2016.186 t.j.).
 2. Po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.
 3. Uzupełniony „Wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych" należy złożyć w Kancelarii Szpitala V. piętro w budynku C (zmodernizowane skrzydło Szpitala od ul. Waszyngtona).
 4. Szpital poprzez Internetowe Konto Pacjenta udostępnia następujące dokumenty w postaci Elektronicznej Dokumentacji Medycznej:
  1. informacja o rozpoznaniu choroby, problemu zdrowotnego lub urazu, wynikach przeprowadzonych badań, przyczynie odmowy przyjęcia do szpitala, udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz ewentualnych zaleceniach - w przypadku odmowy przyjęcia pacjenta do szpitala, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 849);
  2. informacja dla lekarza kierującego świadczeniobiorcę do poradni specjalistycznej lub leczenia szpitalnego o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, ordynowanych lekach, środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobach medycznych, w tym okresie ich stosowania i sposobie dawkowania oraz wyznaczonych wizytach kontrolnych, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm. 2 );
  3. karta informacyjna z leczenia szpitalnego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 5. W przypadku pytań i wątpliwości można kontaktować się z Działem Organizacyjno-Prawnym Szpitala pod numerem      tel. 85 831 88 60, 85 831 83 00.

 

Pliki do pobrania:

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

ZASADY UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Skip to content