Doposażenie Centrum Urazowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku

Logotypy dofinansowania

W dniu 16/03/2017 r. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn.:  

Doposażenie Centrum Urazowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku”

 • oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, 
 • działanie 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego,
 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu:  1 998 000 PLN

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych: 1 998 000 PLN

w tym:

 • dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej: 1 698 300 PLN
 • dofinansowanie z budżetu państwa: 299 700 PLN

Planowany okres realizacji projektu: 16.03.2017-31.12.2017


Cel bezpośredni realizacji projektu:

Zwiększenie dostępności i poprawa jakości funkcjonowania Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku  w systemie centrów urazowych w Polsce.

Osiągnięcie celu bezpośredniego pozwoli na:

 • zapewnienie wyższych standardów opieki pacjentom urazowym;
 • skuteczniejsze działanie oddziałów zabiegowych szpitala;
 • ułatwienie i poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu pracy;
 • poniesienie bezpieczeństwa pacjentów;
 • podniesienie jakości świadczonych wysokospecjalistycznych usług medycznych.

Cele ogólne realizacji projektu:

 • podniesienie jakości i zwiększenie dostępności do wysokospecjalistycznych i specjalistycznych świadczeń medycznych, które przeciwdziałają głównym powodom zgonów w województwie;
 • zmniejszenie śmiertelności z powodu nagłych zdarzeń losowych;
 • zmniejszenie skutków urazów poprzez skrócenie czasu pobytu w szpitalu i rekonwalescencji;
 • podniesienie jakości życia i zdrowia mieszkańców regionu i innych osób znajdujących się na jego terenie;
 • podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez rozwój infrastruktury ochrony zdrowia.

Sygnalizowanie potencjalnych nadużyć

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku informuje, iż zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie projektu w ramach osi priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, w § 4 ust. 17:

„Beneficjent zobowiązuje się upublicznić, co najmniej na swojej stronie internetowej, informacje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez IZ narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

 •  specjalny adres e-mail lub
 • elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej.”

Sygnalizację potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych można zgłaszać za pośrednictwem specjalnego, udostępnionego przez Ministerstwo Rozwoju adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl 

lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju.Kategoryzowane w:Projekty zrealizowane UEScenariusz:admin@bialystok

Nawigacja wpisu

Skip to content