Postaw na profilaktykę – Program Profilaktyki Chorób Naczyń Mózgowych w województwach mazowieckim, podlaskim i warmińsko-mazurskim

Logotypy unijne

 

W dniu 15/01/2018 r. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn.:

„Postaw na profilaktykę – Program Profilaktyki Chorób Naczyń Mózgowych w województwach mazowieckim, podlaskim i warmińsko-mazurskim”.

 • oś priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia,
 • działanie 5.1 Programy profilaktyczne,
 • Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu: 1 566 967,90 PLN

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych: 1 566 967,90 PLN

w tym:

 • dofinansowanie z funduszy UE: 1 320 640,54 PLN
 • dofinansowanie z budżetu państwa: 246 327,36 PLN

Planowany okres realizacji projektu: 08.01.2018- 31.03.2020


Cel bezpośredni realizacji projektu to:

Poprawa wykrywalności i profilaktyki w obszarze chorób naczyń mózgowych, w szczególności udarów mózgu i przemijającego ataku niedokrwiennego (TIA), u osób w wieku aktywności zawodowej (40-65lat) na terenie województwa mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.

Osiągnięcie celu bezpośredniego pozwoli na:

 • zwiększenie wczesnego wykrywania osób z grup ryzyka wystąpienia chorób naczyń mózgowych u osób w wieku aktywności zawodowej (40-65 lat).
 • zaspokojenie potrzeb edukacyjnych pacjentów POZ w zakresie wiedzy dotyczącej wzorców zdrowego stylu życia, czynników ryzyka chorób naczyń mózgowych i objawów udaru mózgu.
 • zwiększenie oddziaływania profilaktyki pierwotnej i wtórnej w okresie realizacji i na terenie realizacji programu wśród osób w wieku 40-65 lat z grup ryzyka poprzez wczesną diagnozę i realizację badań ogólno-internistycznych, upowszechnienie wiedzy i zwiększenie świadomości dotyczącej czynników ryzyka chorób naczyń mózgowych i objawów udaru mózgu wśród pacjentów POZ poprzez opracowanie i przeprowadzenie działań informacyjno-szkoleniowo-edukacyjnych związanych z chorobami naczyń mózgowych na terenie realizacji projektu.
 • identyfikacja i zaspokojenie potrzeb edukacyjnych pracowników ochrony zdrowia (lekarzy i pielęgniarek) w zakresie profilaktyki pierwotnej i wtórnej chorób naczyń mózgowych poprzez opracowanie i wdrożenie oferty edukacyjnej mającej na celu poprawę profilaktyki pierwotnej i wtórnej oraz opracowanie strony internetowej z materiałami wspomagającymi prowadzenie profilaktyki.
 • wdrożenie etapu pogłębionej diagnostyki chorób naczyń mózgowych odbywającej się w warunkach AOS u osób ze stwierdzonymi objawami przemijających zaburzeń krążenia mózgowego (TIA).
 • wzmocnienie współpracy pomiędzy interesariuszami realizującymi działania profilaktyczne tj.: podmiotami leczniczymi na poziomie POZ i AOS oraz szpitalem klinicznym.

Strona internetowa programu

http://naczyniamozgowe.pl/


OGŁOSZENIE

o naborze placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej do współpracy w ramach projektu „Postaw na profilaktykę – Program Profilaktyki Chorób Naczyń Mózgowych w województwach mazowieckim, podlaskim i warmińsko -mazurskim” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznegow zakresie udzielania świadczeń medycznych pacjentom zakwalifikowanym do projektu oraz udziału personelu medycznego placówek POZ w szkoleniach. Poniżej dokumenty do pobrania:

Formularz oferty

Ogłoszenie o naborze

Wzór umowy z załącznikami

Skip to content