Kursy podyplomowe dla pielęgniarek i położnych

Od 2021 roku Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku z inicjatywy Dyrektora Naczelnego oraz Pielęgniarki Naczelnej jest organizatorem szkoleń podyplomowych dedykowanych pielęgniarkom i położnym.
Zapraszamy więc do udziału w szkoleniach WSZYSTKIE pielęgniarki / pielęgniarzy i położne, którzy chcą podnosić swoje kwalifikacje. Pracownikom szpitala oferujemy preferencyjne warunki.
Zapewniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę wykładowców oraz opiekunów staży.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu pod adresem email: ksztalceniepp@uskwb.pl lub nr tel. 85 831 83 33; 85 831 80 04

Nabór na kursy

W celu rejestracji na szkolenie należy:

- dokonać rejestracji w tzw. SMK oraz

- złożyć wniosek w wersji papierowej w pok. 59, piętro V, budynek C.


⇓ Ogłoszenie o naborze na kurs dokształcający:

 1. Opieka nad pacjentką ze stomią jelitową dla położnych

⇓ Ogłoszenie o naborze na kurs specjalistyczny:

 1. Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową - Aktualizacja 21.02.2023 r.
 2. Endoskopia dla pielęgniarek

⇓ Ogłoszenie o naborze na kurs kwalifikacyjny:

 1. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki - Aktualizacja 21.02.2024 r.
 2. Pielęgniarstwo diabetologiczne - Aktualizacja 27.03.2024 r. - W związku z niewielkim zainteresowaniem kurs zostaje odwołany
 3. Pielęgniarstwo epidemiologiczne - Aktualizacja 16.04.2024 – Termin rozpoczęcia kursu zostaje przesunięty i zostanie podany w przyszłym tygodniu.
 

  kurs specjalistyczny
Wywiad i badanie fizykalne1
kurs specjalistyczny Resuscytacja
krążeniowo-oddechowa2
kurs specjalistyczny Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego2
Szkolenie specjalizacyjne
Pielęgniarstwo internistyczne x    
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki x    
Pielęgniarstwo chirurgiczne x    
Kurs kwalifikacyjny
Pielęgniarstwo operacyjne      
Pielęgniarstwo kardiologiczne   x x
Pielęgniarstwo onkologiczne      
Pielęgniarstwo nefrologiczne z dializoterapią   x  
Pielęgniarstwo diabetologiczne      
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki   x x
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii   x x
Pielęgniarstwo epidemiologiczne      

1 lub posiadanie dyplomu uzyskania tytułu specjalisty po 2001 r. lub zaświadczenia o ukończeniu kursu z zakresu badania fizykalnego Advanced Physical
Assessment lub dyplomu uzyskania tytułu licencjata pielęgniarstwa, począwszy od naboru 2012/2013.

2 nie dotyczą pielęgniarek, które: są pielęgniarkami systemu w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1720, z późn. zm.) lub posiadają dyplom ratownika medycznego lub zaświadczenie o ukończeniu kursu Advanced Life Support (ALS)


Regulamin kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych organizowanego w USKwB

Literatura do egzaminów

Literatura egzaminacyjna do kursów specjalistycznych

 1. ustawa z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2021r. poz. 479);
 2. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz.U. poz. 1761, z późn. zm.);
 3. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego (Dz.U. poz. 497);
 4. ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2011r., nr 174, poz. 1038, z późn. zm.);
 5. Barbara Ślusarska, Danuta Zarzycka, Kazimiera Zahradniczek: Podstawy pielęgniarstwa; 2000, PZWL.

Literatura do egzaminu wstępnego na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki:

 1. Krajewska-Kułak E., Rolka H., Jankowiak B. (red.): Standardy anestezjologicznej opieki pielęgniarskiej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2014
 2. Wołowicka L., Dyk D. (red.): Anestezjologia i intensywna opieka. Klinika i pielęgniarstwo. Podręcznik dla studiów medycznych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2014
 3. Kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej przyjęty Uchwałą nr 9 Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w dniu 9 grudnia 2003 roku.4. Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia z dnia 23 lutego 2021 r.,
  (tj. Dz.U. z 2021 r. poz.479).

Literatura do egzaminu wstępnego na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego:

 1. Walewska E. (red.):  Podstawy pielęgniarstwa chirurgicznego PZWL, Warszawa 2012
 2. Fibak J. (red.):   Chirurgia. Podręcznik dla studentów PZWL, Warszawa 2010
 3. Kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczpospolitej Polskiej przyjęty Uchwałą nr.9 Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w dn. 9 grudnia 2003 r.

Literatura do egzaminu wstępnego na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego:

 1. Kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczpospolitej Polskiej z dn. 09.12.2003r.
 2. Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z dn. 08.10.2020
 3. Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej z dn. 23.02.2021
 4. Szczeklik A., Gajewski P.: Interna Szczeklika – Podręcznik chorób wewnętrznych 2014. Medycyna Praktyczna, Kraków 2014.

Literatura do egzaminu wstępnego na kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa nefrologicznego z dializoterapią:

 1. Białobrzeska B., Dębska-Ślizień A. (red.): Pielęgniarstwo nefrologiczne. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2013
 2. Rutkowski B. (red): Leczenie nerkozastępcze w praktyce pielęgniarskiej. Wydawnictwo Via Medica, Gdańsk 2008

Literatura do egzaminu wstępnego na kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego:

 1. Koper K.J., Koper A.: Pielęgniarstwo onkologiczne. Wydawnictwo lekarskie, PZWL, Warszawa 2020;
 2. M. Łuczyk, Z. Szadowska-Szlachetka, B. Ślusarska, Standardy i procedury w pielęgniarstwie onkologicznym, PZWL, Warszawa 2017

Literatura do egzaminu wstępnego na kurs specjalistyczny Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu:

 1. Bień A. (red.): Opieka nad ciężarną. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010
 2. Bręborowicz G.H.: Położnictwo i ginekologia, t. 1 Położnictwo. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010
 3. Oleszczuk J., Leszczyńska-Gorzelak B., Poniedziałek-Czajkowska E.: Rekomendacje postępowania w najczęstszych powikłaniach ciąży i porodu. Wyd. Biforium, Lublin 2006
 4. Ropacka-Lesiak M., Bręborowicz G.H.: Kryteria oceny zapisu kardiotokograficznego. Klinika Perinatologii i Ginekologii, Uniwersytet Medyczny Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, „Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia”, 2012, t. 5, zeszyt 4, 199–205
 5. Dmoch-Gajzlerska E., Drews K., Leszczyńska-Gorzelak B.: Kardiotokografia kliniczna. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010

Literatura do egzaminu wstępnego na kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego:

 1. Podstawy pielęgniarstwa epidemiologicznego - Bogumiła Bober-Gheek, Małgorzata Fleischer; Edra Urban & Partner 2022
 2. Choroby zakaźne i pasożytnicze epidemiologia i profilaktyka - Anna Baumann-Popczyk, Małgorzata Sadkowska-Todys, Andrzej Zieliński; Alfa-Medica Press 2022

Literatura do egzaminu wstępnego na kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego dla pielęgniarek:

 1. Pielęgniarstwo operacyjne, Maria Ciuruś; Makmed; Lublin 2018

Wnioski na szkolenia

W celu rejestracji na szkolenie należy:

- dokonać rejestracji w tzw. SMK oraz

- złożyć wniosek w wersji papierowej (patrz wnioski poniżej) w pok. 59, piętro V, budynek C."

 1. Wniosek o zakwalifikowanie do kursu specjalistycznego.
 2. Wniosek o zakwalifikowanie do kursu kwalifikacyjnego.
 3. Wniosek o zakwalifikowanie do szkolenia specjalizacyjnego.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. Kserokopię pierwszej strony prawa wykonywania zawodu, a przypadku zmiany nazwiska lub zmiany wpisu do rejestru również kserokopie tych stron prawa wykonywania zawodu;
 2. W przypadku szkolenia specjalizacyjnego oraz kursu kwalifikacyjnego zaświadczenie o posiadanym stażu pracy (na oddzielnym druku);
 3. Pracownicy USKwB chcący skorzystać z bezpłatnej formy kursu/szkolenia podpisane odpowiednie Porozumienie (do pobrana w Intranecie).
Skip to content