[PRZESUNIĘCIE TERMINU] Ogłoszenie z dnia 19.12.2022r. w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Nr 31/KO/KD/2022

Ogłoszenie o przesunięciu terminu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego 19.12.2022 r., nr 31/KO/KD/2022

Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku informuje o przesunięciu terminu postępowania poprzedzającego zawarcie umowy przez podmioty wykonujące działalność leczniczą:

 1. Oferty należy składać do dnia 30.12.2022 r. do godz. 11.00 w Kancelarii Szpitala.
 2. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 30.12.2022 r. o godz. 11.30 w pok. nr 88 w Administracji Szpitala.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się do dnia 30.12.2022 r. do godz. 14.00.

Ogłoszenie z dnia 19.12.2022 w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z podmiotem wykonującym działalność leczniczą

Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku działając na podstawie:

 • art. 26, 26a i 27, ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 (tekst jedn. – Dz. U.2018.2190 ze zm.) oraz
 • w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej  finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U.2019.1373 ze zm.),

ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych zleconych przez Udzielającego Zamówienie

l. PRZEDMIOT UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w wykonywania badań laboratoryjnych zleconych przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku.

Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu z płatnikiem systemowym oraz podmiotami, z którymi Udzielający zamówienie ma podpisane umowy w ramach lecznictwa stacjonarnego oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej przez podmioty wykonujące działalność leczniczą. o kwalifikacjach i liczbie wymaganej odrębnymi przepisami niezbędnej do wykonania świadczenia, z nieodpłatnym wykorzystaniem infrastruktury niezbędnej do realizacji umowy, stanowiącej własność Udzielającego zamówienie (w szczególności kwalifikacje osób udzielających świadczeń powinny być zgodne z aktualnymi na dzień składania oferty wymogami Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne oraz ambulatoryjna opieka specjalistyczna, wraz z późniejszymi zmianami).

II. CZAS TRWANIA UMOWY

Umowa zawarta będzie na okres od 01/01/2023 do 31/12/2025.

III. SKŁADANIE OFERT

 1. Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz z projektem umowy zapoznać  się można w pok. nr 82 – Administracja Szpitala przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 24 A w Białymstoku.
 2. Wymaga się złożenia oferty na obowiązujących formularzach (formularz ofertowy) wraz z innymi wymaganymi dokumentami, zgodnie z zapisami w Szczegółowych warunkach konkursu.
 3. Formularze ofertowe są do pobrania w pokoju nr 82 w Administracji Szpitala, lub na stronie internetowej Szpitala.
 4. Oferty powinny być złożone w zamkniętej kopercie pod rygorem odrzucenia. Oferty należy składać do dnia 29.12.2022 r. do godz. 10.00 w Kancelarii Szpitala.
 5. Ofertę przesłaną drogą pocztową uważać się będzie za złożoną w terminie – jeśli wpłynie do adresata do godz. 10.00 w dniu, o którym mowa w ust. 4.
 6. Termin związania ofertą kończy się 30 dnia od upływu składania ofert.

IV. OTWARCIE OFERT I ROZSTRZYGNIĘCIE         

 1. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 29.122022 r. o godz. 10,30 w pok. nr 88 w Administracji Szpitala.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się do dnia 30.12.2022 r. do godz. 15.00.
 3. O rozstrzygnięciu konkursu Szpital poinformuje poprzez zamieszczenie ogłoszeń na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Szpitala.
 4. Oferent ma prawo do złożenia protestu w toku postępowania konkursowego i      odwołania          dotyczącego  rozstrzygnięcia postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa..
 5. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu, zmiany terminu rozstrzygnięcia oraz przesunięcia terminu składania ofert – bez podania przyczyny.

Białystok, dnia 19.12.2022 r.

Skip to content