[PRZESUNIĘCIE TERMINU] Ogłoszenie z dnia 15.12.2022r. w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Nr 30/KO/KD/2022Ogłoszenie o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia konkursu nr 30/KO/KD/2022

Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku przesuwa termin rozstrzygnięcia Konkursu Ofert nr 30/KO/KD/2022 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiochirurgii w Klinice Kardiochirurgii z Blokiem Operacyjnym na dzień 30/12/2022r. do godz. 14:00.


Ogłoszenie z dnia 15.12.2022r. w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z podmiotem wykonującym działalność leczniczą, lub osobie legitymującej się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych

Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku działając na podstawie:

• art. 26, 26a i 27, ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 (tekst jedn. – Dz. U. 2016 r., poz. 1638 z Dz. U. z późniejszymi zmianami) oraz w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1793 z późniejszymi zmianami), ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w USK w Białymstoku w zakresie kardiochirurgii w Klinice Kardiochirurgii z Blokiem Operacyjnym.

I. PRZEDMIOT UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ

Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu z płatnikiem systemowym oraz podmiotami, z którymi Udzielający zamówienie ma podpisane umowy w ramach lecznictwa stacjonarnego oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej wykonujące działalność leczniczą o kwalifikacjach i liczbie wymaganej odrębnymi przepisami niezbędnej do wykonania świadczenia, z nieodpłatnym wykorzystaniem infrastruktury niezbędnej do realizacji umowy, stanowiącej własność Udzielającego zamówienie (w szczególności kwalifikacje osób udzielających świadczeń powinny być zgodne z aktualnymi na dzień składania oferty wymogami Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne oraz ambulatoryjna opieka specjalistyczna, wraz z późniejszymi zmianami).

II. CZAS TRWANIA UMOWY

Umowa zawarta będzie na okres od 01801.2023 r. do 31.01.2025 r.

III. SKŁADANIE OFERT

  1. Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz z projektem umowy zapoznać się można w pok nr 82 – Administracja Szpitala przy ul. M, Skłodowskiej – Curie 24 A w Białymstoku.
  2. Wymaga się złożenia oferty na obowiązujących formularzach (formularz ofertowy) wraz z innymi wymaganymi dokumentami, zgodnie z zapisami w Szczegółowych warunkach konkursu.
  3. Formularze ofertowe są do pobrania w pokoju nr 82 w Administracji Szpitala, lub na stronie Internetowej Szpitala.
  4. Oferty powinny być złożone w zamkniętej kopercie pod rygorem odrzucenia Oferty należy składać do dnia 28.12.2022 r. do godz. 10.00 w Kancelarii

Szpitala

  • Ofertę przesłaną drogą pocztową uważać się będzie za złożoną w terminie – jeśli wpłynie do adresata do godz. 10.00 w dniu, o którym mowa w pkt. 4.
  • Termin związania ofertą kończy się 30 dnia od upływu składania ofert.

IV. OTWARCIE OFERT 1 ROZTRZYGNIĘCIE

Otwarcie ofert odbędzie się dnia 28.12.2022 r. o godz. 10.30 w pok. nr 88  w Administracji Szpitala.

  • Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się do dnia 29.12.2022 r. do godz. 15.00.
  • O rozstrzygnięciu konkursu Szpital poinformuje poprzez zamieszczenie ogłoszeń na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Szpitala.
  • Oferent ma prawo do złożenia protestu w toku postępowania konkursowego i odwołania          dotyczącego rozstrzygnięcia postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa..
  • Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu, zmiany terminu rozstrzygnięcia oraz przesunięcia terminu składania ofert – bez podania przyczyny,

Białystok, dnia 15.12.2022 r.

Skip to content