Ogłoszenie z dnia 16.11.2022r. w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Nr 27/KO/KD/2022Ogłoszenie z dnia 16.11.2022r, w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z osobą legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych

Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku działając na podstawie:

• art. 26, 26a i 27, ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 (Dz.U.2021u711 ze zm.) oraz  w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2020.1398 ze zm.),

ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w USK w Białymstoku przy ul. Skłodowskiej 24A w zakresie:

  1. lekarza w zespołach transportowych oraz wyjazdowych zespołach transportowych o standardach karetki „S” z zadaniami zabezpieczenia pacjentów w stanach zagrożenia zdrowotnego
  2. ratownika medycznego – kierowcy w zespołach transportowych oraz wyjazdowych zespołach transportowych o standardach karetki „S” z zadaniami zabezpieczenia pacjentów w stanach zagrożenia zdrowotnego usług z kompetencjami ratownika medycznego określonymi w Rozporządzeniu
  3. kierowcy z KPP w zespołach transportowych oraz wyjazdowych zespołach transportowych o standardach karetki „S” z zadaniami zabezpieczenia pacjentów w stanach zagrożenia zdrowotnego usług z kompetencjami ratownika medycznego określonymi w Rozporządzeniu

I. PRZEDMIOT UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ

Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu z płatnikiem systemowym oraz podmiotami, z którymi Udzielający zamówienie ma podpisane umowy w ramach lecznictwa stacjonarnego oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej  kwalifikacjach i liczbie wymaganej odrębnymi przepisami niezbędnej do wykonania świadczenia, z nieodpłatnym wykorzystaniem infrastruktury niezbędnej do realizacji umowy, stanowiącej własność Udzielającego zamówienie (w szczególności kwalifikacje osób udzielających świadczeń powinny być zgodne z aktualnymi na dzień składania oferty wymogami Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne oraz ambulatoryjna opieka specjalistyczna, wraz z późniejszymi zmianami).

II. CZAS TRWANIA UMOWY

Umowa zawarta będzie na okres od 01.12.2022 ra do 31.01.2024 r.

III. SKŁADANIE OFERT

1 e Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz z projektem umowy zapoznać się można w pok. nr 82 – Administracja Szpitala przy ul, M. Skłodowskiej – Curie 24 A w Białymstoku

2. Wymaga się złożenia oferty na obowiązujących formularzach (formularz ofertowy) wraz z innymi wymaganymi dokumentami, zgodnie z zapisami w Szczegółowych warunkach konkursu.

3, Formularze ofertowe są do pobrania w pokoju nr 82 w Administracji Szpitala, lub na stronie Internetowej Szpitala

4. Oferty powinny być złożone w zamkniętej kopercie pod rygorem odrzucenia. Oferty należy składać do dnia 25.11.2022 r. do godz. 10.00 w Kancelarii Szpitala.

5n Ofertę przesłaną drogą pocztową uważać się będzie za złożoną w terminie – jeśli wpłynie do adresata do godz. 09,00 w dniu, o którym mowa w pkt. 4.

6, Termin związania ofertą kończy się 30 dnia od upływu składania ofert.

IV. OTWARCIE OFERT I ROZSTRZYGNIĘCIE

1. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 25.11.2022 r. o godz. 10.30 w pok. nr 88 w Administracji Szpitala

2 Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się do dnia 29.11.2022 ro do godz. 15.00.

  • O rozstrzygnięciu konkursu Szpital poinformuje poprzez zamieszczenie ogłoszeń na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Szpitala.
  • Oferent ma prawo do złożenia protestu w toku postępowania konkursowego i odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawaa
  • Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu, zmiany terminu rozstrzygnięcia oraz przesunięcia terminu składania ofert – bez podania przyczyny,

Białystok, dnia 16.11.2022 rz

Skip to content