Ogłoszenie z dnia 16.11.2022r. w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Nr 26/KO/KD/2022Ogłoszenie z dnia 16.11.2022r. w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z podmiotem wykonującym działalność leczniczą lub osobą legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych

Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku działając na podstawie:  art. 26, 26a i 27, ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 (t. j.  Dz.U.2022.633 ze zm.) oraz  w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. – Dz.2021,1285 ze zm.),

ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w USK w Białymstoku w zakresie usług lekarza radiologa w Zakładzie Radiologii

I. PRZEDMIOT UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ

Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu z płatnikiem systemowym oraz podmiotami, z którymi Udzielający zamówienie ma podpisane umowy w ramach lecznictwa stacjonarnego oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej wykonujące działalność leczniczą o kwalifikacjach i liczbie wymaganej odrębnymi przepisami niezbędnej do wykonania świadczenia, z nieodpłatnym wykorzystaniem infrastruktury niezbędnej do realizacji umowy, stanowiącej własność Udzielającego zamówienie (w szczególności kwalifikacje osób udzielających świadczeń powinny być zgodne z aktualnymi na dzień składania oferty wymogami Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne oraz ambulatoryjna opieka specjalistyczna, wraz z późniejszymi zmianami).

II. CZAS TRWANIA UMOWY

Umowa zawarta będzie na okres od 01.12.2022 r. do 30.11.2023 r.

III. SKŁADANIE OFERT

1. Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz z projektem umowy zapoznać się można w pok. nr 82 – Administracja Szpitala przy ula M, Skłodowskiej – Curie 24 A w Białymstoku.

  • Wymaga się złożenia oferty na obowiązujących formularzach (formularz ofertowy) wraz z innymi wymaganymi dokumentami, zgodnie z zapisami w Szczegółowych warunkach konkursu.
  • Formularze ofertowe są do pobrania w pokoju nr 82 w Administracji Szpitala, lub na stronie Internetowej Szpitala
  • Oferty powinny być złożone w zamkniętej kopercie pod rygorem odrzucenia Oferty należy składać do dnia 24.11.2022 r. do godz. 10.00 w Kancelarii

Szpitala

  • Ofertę przesłaną drogą pocztową uważać się będzie za złożoną w terminie – jeśli wpłynie do adresata do godz 10.00 w dniu, o którym mowa w pkt. 4,
  • Termin związania ofertą kończy się 30 dnia od upływu składania ofert.

IV. OTWARCIE OFERT 1 ROZSTRZYGNIĘCIE

Ig Otwarcie ofert odbędzie się dnia 24.11.2022 r. o godz. 10130 w pok. nr 88 w Administracji Szpitala

20 Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się do dnia 28.11.2022 r. do godz. 15.00„ 38 O rozstrzygnięciu konkursu Szpital poinformuje poprzez zamieszczenie ogłoszeń na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Szpitala.

  • Oferent ma prawo do złożenia protestu w toku postępowania konkursowego i     odwołania         dotyczącego  rozstrzygnięcia        postępowania           zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa..
  • Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu, zmiany terminu rozstrzygnięcia oraz przesunięcia terminu składania ofert – bez podania przyczyny.

Białystok, dnia 16.11.2022 r.

Skip to content