Program w zakresie edukacji i profilaktyki depresji poporodowej

Logotypy unijne

 

„Program w zakresie edukacji i profilaktyki depresji poporodowej” nr POWR.05.01.00-00-0019/18

W dniu 22/06/2020 r. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku podpisał umowę partnerską z Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym Nr 4 w Lublinie o dofinansowanie projektu pn.

„Program w zakresie edukacji i profilaktyki depresji poporodowej”

•   Oś priorytetowa V: Wsparcie dla obszaru zdrowia
•   W ramach działania: 5.1 Programy profilaktyczne
•   Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Planowany okres realizacji: 01.01.2019 r. do 30.06.2022 r.

Cel projektu:

Celem projektu jest wczesne wykrywanie depresji poporodowej wśród kobiet w okresie poporodowym poprzez edukację i wzrost świadomości społecznej na temat depresji poporodowej, a w dalszej konsekwencji wzrost odsetka kobiet z wcześnie rozpoznaną depresją poporodową.

Skip to content