Ogłoszenie z dnia 15.05.2023r. w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Nr 13/KO/KD/2023Ogłoszenie z dnia 15.05.2023 r. w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z podmiotem wykonującym działalność leczniczą lub osobą legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych

Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku działając na podstawie:

 • art. 26, 26a i 27, ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011

(Dz.U.2022.633 ze zm.) oraz

 • w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2022.2561 ze zm.),

ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w USK w Białymstoku w zakresie nocna i świąteczna opieka zdrowotna

 1. w warunkach ambulatoryjnych
 2. w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy

I. PRZEDMIOT UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ

Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu z płatnikiem systemowym oraz podmiotami, z którymi Udzielający zamówienie ma podpisane umowy w ramach lecznictwa stacjonarnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej przez personel medyczny / podmioty wykonujące działalność leczniczą o kwalifikacjach i liczbie wymaganej odrębnymi przepisami niezbędnej do wykonania świadczenia, z nieodpłatnym wykorzystaniem infrastruktury niezbędnej do realizacji umowy, stanowiącej własność Udzielającego zamówienie (w szczególności kwalifikacje osób udzielających świadczeń powinny być zgodne z aktualnymi na dzień składania oferty wymogami Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

II. CZAS TRWANIA UMOWY

Umowa zawarta będzie na okres od 01.07.2023 r. do 30.06.2024 r.

III. SKŁADANIE OFERT

1. Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz z projektem umowy zapoznać się można w pok. nr 82 – Administracja Szpitala przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 24 A w Białymstoku.

 • Wymaga się złożenia oferty na obowiązujących formularzach (formularz ofertowy) wraz z innymi wymaganymi dokumentami, zgodnie z zapisami w Szczegółowych warunkach konkursu.
 • Formularze ofertowe są do pobrania w pokoju nr 82 w Administracji Szpitala, lub na stronie Internetowej Szpitala.
 • Oferty powinny być złożone w zamkniętej kopercie pod rygorem odrzucenia. Oferty należy składać do dnia 22.05.2023 r. do godz. 10.00 w Kancelarii Szpitala.
 • Ofertę przesłaną drogą pocztową uważać się będzie za złożoną w terminie — jeśli wpłynie do adresata do godz. 10.00 w dniu, o którym mowa w pkt. 4.
 • Termin związania ofertą kończy się 30 dnia od upływu składania ofert.

IV. OTWARCIE OFERT 1 ROZTRZYGNIĘCIE

I. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 22.05.2023 r. o godz. 10.30 w pok. nr 88 w Administracji Szpitala.

 • Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się do dnia 24.05.2023r. do godz. 15.00.
 • O rozstrzygnięciu konkursu Szpital poinformuje poprzez zamieszczenie ogłoszeń na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Szpitala.
 • Oferent ma prawo do złożenia protestu w toku postępowania konkursowego odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa..
 • Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu, zmiany terminu rozstrzygnięcia oraz przesunięcia terminu składania ofert — bez podania przyczyny.

Białystok, dnia 15.05.2023 r.

Skip to content