Ogłoszenie z dnia 23.01.2023r. w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Nr 4/KO/KD/2023Ogłoszenie z dnia 23.01.2023 w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z podmiotem wykonującym działalność leczniczą

Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku działając na podstawie:

• art. 26, 26a i 27, ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 (Dz.U.2022.633 z późn. zm.) oraz

• w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2021.1285 z późn. zm.),

ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań rezonansu magnetycznego z opisem pacjentom hospitalizowanym w USK w Białymstoku przy ul. Skłodowskiej-Curie 24A, ul. Żurawiej 14 i ul. Wołodyjowskiego 2

I. PRZEDMIOT UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ

Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu z płatnikiem systemowym świadczeń gwarantowanych zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w aktualnym Zarządzeniu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

II. CZAS TRWANIA UMOWY

Umowa zawarta będzie na okres od 01/02/2023 r. do 31/12/2024 r.

III. SKŁADANIE OFERT

 1. Ze Szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz z projektem umowy zapoznać się można w pok. nr 82 – Administracja Szpitala przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A w Białymstoku.
 2. Wymaga się złożenia oferty na obowiązujących formularzach (formularz ofertowy) wraz z innymi wymaganymi dokumentami, zgodnie z zapisami w Szczegółowych warunkach konkursu.
 3. Formularze ofertowe są do pobrania w pokoju nr 82 w Administracji Szpitala lub na stronie internetowej Szpitala.
 4. Oferty powinny być złożone w zamkniętej kopercie, pod rygorem odrzucenia. Oferty należy składać do dnia 30.01.2023 r. do godz. 10.00 w Kancelarii Szpitala (w pokoju nr 33 w Administracji Szpitala).
 5. Ofertę przesłaną drogą pocztową uważać się będzie za złożoną w terminie, jeśli wpłynie do adresata do godz. 10.00 w dniu, o którym mowa w ust. 4.
 6. Termin związania ofertą kończy się 30-tego dnia od upływu daty składania ofert.

IV. OTWARCIE OFERT I ROZSTRZYGNIĘCIE

 1. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 30.01.2023 r. o godz. 10.30 w pok. nr 88 w Administracji Szpitala.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się do dnia 31.01.2023 r. do godz. 15.00.
 3. O rozstrzygnięciu konkursu Szpital poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń Szpitala i na stronie internetowej Szpitala www.uskwb.pl.
 4. Oferent ma prawo do złożenia protestu w toku postępowania konkursowego i odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia postępowania konkursowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu, zmiany terminu rozstrzygnięcia oraz przesunięcia terminu składania ofert – bez podania przyczyny.

Białystok, dnia 23.01.2023 r.

Skip to content