Ogłoszenie z dnia 10.05.2024 r. w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Nr 19/KO/KD/2024Ogłoszenie z dnia 10.05.20124 w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z podmiotem wykonującym działalność leczniczą

Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku działając na podstawie:

 • art. 26, 26a i 27, ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 (tekst jedn. — Dz.U.2023.991 ze zm.) oraz
 • w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. – Dz. U.2024.146 ze zm.),

ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 1. rehabilitacji kardiologicznej w ramach opieki kompleksowej po zawale mięśnia sercowego w warunkach stacjonarnych,
 2. rehabilitacji kardiologicznej w ramach opieki kompleksowej po zawale mięśnia sercowego w ośrodku lub oddziale dziennym,

I. PRZEDMIOT UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ

Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu z płatnikiem systemowym zgodnie z zasadami i warunkami wymaganymi dla realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji kardiologicznej zawartymi w obowiązującym załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz.U. 2021.265 t.j. ze zm.) oraz zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w Zarządzeniu 2/2022 DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne – świadczenia kompleksowe (ze zm.).

II. CZAS TRWANIA UMOWY

Umowa zostanie zawarta na czas określony od 01.06.2024 r. do 30.06.2027 r.

III. SKŁADANIE OFERT

 1. Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz z projektem umowy zapoznać się można w pok. nr 82 – Administracja Szpitala przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 24 A w Białymstoku.
 2. Wymaga się złożenia oferty na obowiązujących formularzach (formularz ofertowy) wraz z innymi wymaganymi dokumentami, zgodnie z zapisami w Szczegółowych warunkach konkursu.
 3. Formularze ofertowe są do pobrania w pokoju nr 82 w Administracji Szpitala, lub na stronie internetowej Szpitala.
 4. Oferty powinny być złożone w zamkniętej kopercie pod rygorem odrzucenia. Oferty należy składać do dnia 24.05.2024 r. do godz. 10.00 w Kancelarii Szpitala.
 5. Ofertę przesłaną drogą pocztową uważać się będzie za złożoną w terminie — jeśli wpłynie do adresata do godz. 10.00 w dniu, o którym mowa w ust. 4.
 6. Termin związania ofertą kończy się 30 dnia od upływu składania ofert.

IV. OTWARCIE OFERT I ROZSTRZYGNIĘCIE

 1. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 24.05.2024 r. o godz. 10.30 w pok. nr 88 w Administracji Szpitala.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się dnia 28.05.2024 r. do godz. 15.00.
 3. O rozstrzygnięciu konkursu Szpital poinformuje poprzez zamieszczenie ogłoszeń na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Szpitala.
 4. Oferent ma prawo do złożenia protestu w toku postępowania konkursowego odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa..
 5. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu, zmiany terminu rozstrzygnięcia oraz przesunięcia terminu składania ofert — bez podania przyczyny.

Białystok, dnia 10.05.2024 r.

Skip to content