Konkurs na stanowisko położnej oddziałowej w Klinice Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej

Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
 w Białymstoku

w porozumieniu z Okręgową  Radą Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku

na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 ustawy z dnia 07.04.2023r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2023r. poz.991)

ogłasza konkurs na stanowisko położnej oddziałowej:

  1. Kliniki Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej

Kandydaci spełniający wymagania kwalifikacyjne określone w Rozporządzeniu MZ z dnia 10.07.2023r.(Dz. U.2023 poz. 1515) w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami proszeni są o składanie dokumentów określonych w § 12 rozporządzenia MZ z dnia 06.02.2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą.

Oferty prosimy kierować w terminie 14 dni od dnia opublikowania ogłoszenia pod adresem:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny

ul. M. Skłodowskiej-Curie 24a

15-276 Białystok

z dopiskiem na kopercie “Konkurs na stanowisko Położnej Oddziałowej ………………………………….” oraz nazwiskiem, imieniem, adresem korespondencyjnym i numerem telefonu kontaktowego kandydata.

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku pozostają do wglądu w Dziale Organizacyjno Prawnym  (pokój nr 38).

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną  powiadomieni indywidualnie.

Skip to content