[Przesunięcie terminu rozstrzygnięcia] Ogłoszenie z dnia 09.02.2024 r. w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Nr 11/KO/KD/2024


Ogłoszenie o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego 09.02.2024 r., nr 11/KO/KD/2024

Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku przesuwa termin rozstrzygnięcia Konkursu Ofert nr 11/KO/KD/2024 w zakresie:

lekarza w Klinice Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych na dzień 20/02/2024 r. do qodz. 14:00
Ogłoszenie z dnia 09.02.2024 r. w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z podmiotem wykonującym działalność leczniczą lub osobą legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych

   Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku działając na podstawie:

 • art. 26, 26a i 27, ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 (Dz.U.2023.991 ze zm.) oraz
 •  w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2022.2561 ze zm.),

ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w USK w Białymstoku                 w zakresie lekarza w Klinice Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych

I. PRZEDMIOT UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ

Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu z płatnikiem systemowym oraz podmiotami, z którymi Udzielający zamówienie ma podpisane umowy w ramach lecznictwa stacjonarnego oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej przez personel medyczny / podmioty wykonujące działalność leczniczą o kwalifikacjach i liczbie wymaganej odrębnymi przepisami niezbędnej do wykonania świadczenia, z nieodpłatnym wykorzystaniem infrastruktury niezbędnej do realizacji umowy, stanowiącej własność Udzielającego zamówienie (w szczególności kwalifikacje osób udzielających świadczeń powinny być zgodne z aktualnymi na dzień składania oferty wymogami Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne oraz ambulatoryjna opieka specjalistyczna, wraz z późniejszymi zmianami).

II. CZAS TRWANIA UMOWY

Umowa zawarta będzie na okres od 01.03.2024 r. do 28.02.2026 r.

III. SKŁADANIE OFERT

 • Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz z projektem umowy zapoznać się można w pok. nr 82 – Administracja Szpitala przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 24 A w Białymstoku.
 • Wymaga się złożenia oferty na obowiązujących formularzach (formularz ofertowy) wraz z innymi wymaganymi dokumentami, zgodnie z zapisami                   w Szczegółowych warunkach konkursu.
 • Formularze ofertowe są do pobrania w pokoju nr 82 w Administracji Szpitala, lub na stronie Internetowej Szpitala.
 • Oferty powinny być złożone w zamkniętej kopercie pod rygorem odrzucenia. Oferty należy składać do dnia 15.02.2024 r. do godz. 10.00 w Kancelarii Szpitala.
 • Ofertę przesłaną drogą pocztową uważać się będzie za złożoną w terminie – jeśli wpłynie do adresata do godz. 10.00 w dniu, o którym mowa w pkt. 4.
 • Termin związania ofertą kończy się 30 dnia od upływu składania ofert.

IV. OTWARCIE OFERT I ROZTRZYGNIĘCIE

 1. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 15.02.2024 r.  o godz.  10.30  w  pok.  nr  88 –       w Administracji Szpitala.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się do dnia 16.02.2024 r. do godz. 14.00.
 3. O rozstrzygnięciu konkursu Szpital poinformuje poprzez zamieszczenie ogłoszeń na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Szpitala.
 4. Oferent ma prawo do złożenia protestu w toku postępowania konkursowego i odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu, zmiany terminu rozstrzygnięcia oraz przesunięcia terminu składania ofert – bez podania przyczyny.
Skip to content