Ogłoszenie z dnia 02.01.2024 r. w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Nr 1/KO/KD/2024 (przesunięcie terminu rozstrzygnięcia konkursu)


Ogłoszenie w sprawie przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego 02.01.2024 r., nr 1/KO/KD/2024

Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku informuje o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia postępowania poprzedzającego zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych z podmiotem wykonującym działalność leczniczą lub osobą legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie: lekarz / Ratownik medyczny — kierowca / Ratownik — kierowca KPP

do dnia 11.01.2024 r. do godz. 15.00.Ogłoszenie z dnia 02.01.2024 r. w sprawie konkursu ofert na udzielanie zamówienia w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku przy ul. Skłodowskiej 24A na udzielanie świadczeń zdrowotnych z podmiotem wykonującym działalność leczniczą lub osobą legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz zaprasza do składania ofert w trzech poniższych zakresach.

Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku działając na podstawie:

 • art. 26, 26a i 27, ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 (Dz.U.2023.991 ze zm.) oraz
 • w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2022.2561 ze zm.),

I. Lekarz: Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zespołach transportowych o standardach wyposażenia karetki „S”,

 • Ratownik medyczny kierowca: Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zespołach transportowych o standardach wyposażenia karetki „S”, „P” lub „T” z kompetencjami ratownika medycznego kierowcy określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego
 • Ratownik — kierowca KPP: Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zespołach transportowych o standardach wyposażenia karetki „S”, D” lub „T” z kompetencjami ratownika KPP – kierowcy określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego

I. PRZEDMIOT UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ

Udzielający Zamówienia zleca, a Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do Świadczenia usług polegających na udzielaniu świadczeń zdrowotnych w rozumieniu Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym spełniającego warunki, o których mowa w art. 106 ust. I ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami przez Przyjmującego Zamówienie samodzielnie lub pod nadzorem lekarza na rzecz Udzielającego Zamówienie.

II. CZAS TRWANIA UMOWY

Umowa zawarta będzie na okres od 01.02.2024 r. do 31.01.2026 r.

III. SKŁADANIE OFERT

 1. Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz z projektem umowy zapoznać się można w pok. nr 82 – Administracja Szpitala przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 24 A w Białymstoku.
 2. Oferty należy sporządzić pod rygorem nieważności w formie pisemnej, na formularzach (formularz ofertowy) wraz z innymi wymaganymi dokumentami, zgodnie z zapisami w Szczegółowych warunkach konkursu przygotowanych przez Udzielającego zamówienia oraz składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert w zakresie ………………………………………………………..” (*)

(*) na kopercie należy umieścić, zgodnie z niniejszym ogłoszeniem, właściwy zakres świadczeń zdrowotnych, o udzielanie których Oferent się ubiega.

 • Formularze ofertowe są do pobrania w pokoju nr 82 w Administracji Szpitala, lub na stronie Internetowej Szpitala.
 • Oferty powinny być złożone w zamkniętej kopercie pod rygorem odrzucenia. Oferty należy składać do dnia 09.01.2024 r. do godz. 10.00 w Kancelarii Szpitala.
 • Ofertę przesłaną drogą pocztową uważać się będzie za złożoną w terminie – jeśli wpłynie do adresata do godz. 10.00 w dniu, o którym mowa w pkt. 4.
 • Termin związania ofertą kończy się 30 dnia od upływu składania ofert.

IV. OTWARCIE OFERT I ROZTRZYGNIĘCIE

I. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 09.01.2024 r. o godz. 10.30 w pok. nr 88 w Administracji Szpitala.

 • Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się do dnia 10.01.2024 r. do godz. 15.00.
 • O rozstrzygnięciu konkursu Szpital poinformuje poprzez zamieszczenie ogłoszeń na tablicy ogłoszeń i/lub na stronie internetowej Szpitala.
 • Oferent ma prawo do złożenia protestu w toku postępowania konkursowego odwołania             dotyczącego   rozstrzygnięcia          postępowania           zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu, zmiany terminu rozstrzygnięcia oraz przesunięcia terminu składania ofert – bez podania przyczyny.
Skip to content