Pielęgniarki oddziałowe

Uniwersytecki Szpital Kliniczny
w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A
15-276 Białystok
tel.: 85 831 83 35
szpital@uskwb.pl

Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
 w Białymstoku

w porozumieniu z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku

na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 ustawy z dnia 07.04.2023r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2023r. poz.991)

ogłasza konkurs na stanowisko pielęgniarki oddziałowej:

  1. Kliniki Neurochirurgii
  2. Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej
  3. II Klinika Nefrologii, Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych  z Ośrodkiem Dializ
  4. Kliniki Kardiologii Inwazyjnej, Chorób Wewnętrznych z OIOK i Pracownią Hemodynamiki
  5. Kliniki Psychiatrii
  6. Kliniki Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej
  7. Kliniki Chirurgii Szczękowo Twarzowej i Plastycznej
  8. Uniwersyteckiego Centrum Onkologii

Kandydaci spełniający wymagania kwalifikacyjne określone w Rozporządzeniu MZ z dnia 10.07.2023r.(Dz. U.2023 poz. 1515) w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami proszeni są o składanie dokumentów określonych w § 12 rozporządzenia MZ z dnia 06.02.2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą.

Uniwersytecki Szpital Kliniczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok

z dopiskiem na kopercie “Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej ………………………………….” oraz nazwiskiem, imieniem, adresem korespondencyjnym i numerem telefonu kontaktowego kandydata.

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku pozostają do wglądu w Dziale Organizacyjno Prawnym  (pokój nr 38).

            O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną  powiadomieni indywidualnie.


Skip to content