Ogłoszenie z dnia 17.11.2023 r. w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Nr 16/KO/KD/2023


Ogłoszenie z dnia 17 listopada 2023 roku w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywania badań tomografii komputerowej na rzecz Szpitala przy ulicy Żurawiej 14 w Białymstoku

Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku działając na podstawie: art. 26,26a i 27, ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku w zakresie wykonywania badań tomografii komputerowej na rzecz Szpitala przy ul. Żurawiej 14:

 1. badanie głowy bez kontrastu,
 2. badanie innej okolicy anatomicznej bez kontrastu,
 3. badanie dwóch lub więcej okolic anatomicznych bez kontrastu,
 4. badanie głowy bez i z kontrastem,
 5. badanie innej okolicy anatomicznej bez i z kontrastem,
 6. badanie dwóch lub więcej okolic anatomicznych bez i z kontrastem,
 7. badanie innej okolicy anatomicznej bez wzmocnienia kontrastowego i co najmniej dwie fazy ze wzmocnieniem kontrastowym,
 8. badanie dwóch lub więcej okolic anatomicznych bez wzmocnienia kontrastowego i co najmniej dwie fazy ze wzmocnieniem kontrastowym
 9. angiografia

l. PRZEDMIOT UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ

Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań tomografii komputerowej w ramach kontraktu z płatnikiem systemowym oraz podmiotami, z którymi Udzielający zamówienia ma podpisane umowy w ramach lecznictwa stacjonarnego przez podmioty wykonujące działalność leczniczą o kwalifikacjach i liczbie wymaganej odrębnymi przepisami niezbędnej do wykonania świadczenia, z wykorzystaniem infrastruktury niezbędnej do realizacji umowy, stanowiącej własność Wykonawcy (w szczególności urządzenia i kwalifikacje osób udzielających świadczeń powinny być zgodne z aktualnymi na dzień składania oferty wymogami Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne).

Il. CZAS TRWANIA UMOWY

Umowa zawarta będzie na okres od 01.12.2023 r. do 31.05.2024 r. z możliwością jej przedłużenia w drodze aneksu.

III. SKŁADANIE OFERT

 1. Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz z projektem umowy zapoznać się można w pok. Nr 88 —Administracja Szpitala przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A.
 2. Wymaga się złożenia oferty na obowiązujących formularzach (formularz ofertowy) wraz z innymi wymaganymi dokumentami, zgodnie z zapisami w Szczegółowych warunkach konkursu.
 3. Oferty powinny być złożone w zamkniętej kopercie pod rygorem odrzucenia. Oferty należy składać do dnia 27.11.2023 r. do godz. 10:00 w Kancelarii Szpitala
 4. Ofertę przesłaną drogą pocztową uważać się będzie za złożoną w terminie — jeśli wpłynie do adresata do godz. 10.00 w dniu, o którym mowa w pkt. 3.
 5. Termin związania ofertą kończy się 30 dnia od upływu składania ofert.

IV. OTWARCIE OFERT I ROZSTRZYGNIĘCIE

 1. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 27.11.2023 r. o godz. 11.00 w pok. Nr 88 — Administracja Szpitala.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się dnia 28.11.2023 r. do godz. 15.00.
 3. O rozstrzygnięciu konkursu Szpital poinformuje poprzez zamieszczenie ogłoszeń na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Szpitala.
 4. Oferent ma prawo do złożenia protestu w toku postępowania konkursowego i odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu, zmiany terminu rozstrzygnięcia oraz przesunięcia terminu składania ofert – bez podania przyczyny.

Białystok, dnia 17 listopada 2023 r.

Skip to content