Konkurs na Pielęgniarkę Oddziałową

Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku

w porozumieniu z Okręgową  Radą Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku

na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej ogłasza konkurs na stanowisko pielęgniarki oddziałowej:

  1. Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Blokiem Operacyjnym – pielęgniarka oddziałowa ds. anestezjologii
  2. Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Blokiem Operacyjnym – pielęgniarka oddziałowa ds. operacyjnych
  3. Klinika Hematologii  z Pododdziałem Chorób Naczyń
  4. Klinika Urologii
  5. Klinika Okulistyki

Kandydaci spełniający wymagania kwalifikacyjne określone w Rozporządzeniu MZ z dnia 20.07.2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami proszeni są o składanie dokumentów określonych w § 12 Rozporządzenia MZ z dnia 6.02.2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą.

Oferty prosimy kierować w terminie 14 dni od dnia opublikowania ogłoszenia pod adresem:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny

ul. M. Skłodowskiej-Curie 24a

15-276 Białystok

z dopiskiem na kopercie “Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej ………………………………….” oraz nazwiskiem, imieniem, adresem korespondencyjnym i numerem telefonu kontaktowego kandydata.

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku pozostają do wglądu w Dziale Organizacyjno Prawnym  (pokój nr 38).

            O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną  powiadomieni indywidualnie. 

Skip to content