Pielęgniarka oddziałowa w klinice Hipertensjologii, Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych.

Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
 w Białymstoku

w porozumieniu z Okręgową  Radą Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku

na podstawie art. 49 ust.1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 07.04.2023r. o działalności leczniczej (Dz.U.2023 poz. 991)

ogłasza konkurs na stanowisko

Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Hipertensjologii, Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych.

Kandydaci spełniający wymagania kwalifikacyjne określone w Rozporządzeniu MZ z dnia 10.07.2023r. (Dz.U. 2023 poz. 1515) w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami proszeni są o składanie dokumentów określonych w § 12 Rozporządzenia MZ z dnia 6.02.2012r. (Dz.U. 2012 poz. 182 z póź. zm.) w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą.

Oferty prosimy kierować w terminie 14 dni od daty opublikowania ogłoszenia pod adresem:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny – Sekretariat

ul. Żurawia 14

15-540 Białystok

z dopiskiem na kopercie “Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Hipertensjologii, Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych ” oraz nazwiskiem, imieniem, adresem korespondencyjnym i numerem telefonu kontaktowego kandydata.

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku pozostają do wglądu w Dziale Organizacyjno –  Prawnym.

            O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną  powiadomieni indywidualnie.

Skip to content