Komunikat dot. lekarzy spoza UE ubiegających się o staż podyplomowy w USK

Lekarze ubiegający się o odbycie stażu podyplomowego, powinni zlożyć w tutejszym szpitalu podanie ze wskazaniem daty rozpoczęcia stażu, dane kontaktowe (tj. adres do korespondencji, adres mailowy, polski numer telefonu). Do podania należy dołączyć odpis dyplomu lekarza/lekarza dentysty lub dyplom uznany za równoważny w Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów oraz kserokopię Karty Polaka, jeśli dana osobą taką posiada.

Skip to content