Regulamin

ZASADY ODWIEDZIN PACJENTÓW W USK W BIAŁYMSTOKU

 

Godziny odwiedzin

 1. Odwiedziny pacjentów w Szpitalu odbywają się codziennie w  godzinach sugerowanych przez Klinikę/Oddział.
 2. Ze względów organizacyjnych, należy unikać odwiedzin w czasie wizyt lekarskich, badań, czynności leczniczo-pielęgnacyjnych, posiłków oraz w innych uzasadnionych przypadkach wynikających ze specyfiki oddziału.
 3. W godzinach nocnych przebywanie w oddziale osoby bliskiej lub innej osoby wskazanej przez pacjenta odbywać się może wyłącznie za zgodą lekarza pełniącego dyżur medyczny.

Zasady odwiedzin

 1. W uzasadnionych wypadkach (np. epidemiologicznych) odwiedziny mogą być ograniczone lub zakazane.
 2. Liczba osób odwiedzających nie powinna zakłócać spokoju pozostałych chorych oraz normalnego funkcjonowania oddziału. Jednocześnie przy łóżku pacjenta nie powinny przebywać więcej niż 2 osoby.
 3. Miejscem przeznaczonym do odwiedzin jest sala chorych lub miejsca wydzielone w Klinice/Oddziale .
 4. Na życzenie pacjenta prawo do jego odwiedzin może być ograniczone lub zniesione w stosunku do osób przez niego wskazanych.
 5. Decyzja o przyprowadzaniu dzieci do Szpitala powinna być przemyślana pod kątem ryzyka zakażenia florą szpitala i najlepiej uzgodniona z lekarzem lub pielęgniarką z oddziału.
 6. Osoby odwiedzające przed wejściem na oddział obowiązane są do pozostawienia wierzchniego okrycia w szatni Szpitala.

Uprawnienia osób odwiedzających

 1. Osoby odwiedzające mają praco udzielenia pomocy chorym w zakresie uzgodnionym z personelem Kliniki/Oddziału.
 2. Z uwagi na bezpieczeństwo epidemiologiczne nie wolno przechowywać żywności na salach chorych (Kliniki/Oddziały  dysponują lodówkami na żywność). Rodzaj i ilość przynoszonych produktów żywnościowych powinna być ustalona z personelem Kliniki/Oddziału.
 3. Odwiedzający nie mogą spożywać posiłków w salach chorych. Informujemy, że w budynku głównym Szpitala znajdują się bufety gastronomiczne (niski parter i I piętro).
 4. Osoby odwiedzające mają prawo do uzyskania informacji o stanie zdrowia pacjenta, o ile pacjent wskazał te osoby jako upoważnione do udzielania informacji o jego stanie zdrowia; Jeśli stan zdrowia pacjenta nie pozwala na uzyskanie takiego upoważnienia, wówczas informacji udziela się przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi faktycznemu lub osobie bliskiej;
 5. Osoby odwiedzające mają prawo do obecności przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych (dotyczy osób bliskich) – na życzenie pacjenta, w sytuacji braku prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia epidemicznego i gdy nie zagraża to bezpieczeństwu zdrowotnemu pacjenta;
 6. Osoby odwiedzające mają prawo do sprawowania dodatkowej opieki pielęgnacyjnej nad pacjentem;

 

Obowiązki osób  odwiedzających:

 1. Opuszczania sali chorych podczas obchodów lekarskich i czynności leczniczo-pielęgnacyjnych przy pacjencie oraz w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu zdrowotnemu pacjenta,
 2. Zachowania się w sposób kulturalny i nieuciążliwy dla odwiedzającego oraz innych pacjentów,
 3. Przestrzegania ciszy nocnej (w godzinach 2200 - 600),
 4. Przestrzegania przepisów bezpieczeństwa, higieny, przeciwpożarowych obowiązujących w Szpitalu,
 5. Stosowania się do poleceń personelu Szpitala,
 6. Poszanowania mienia Szpitala,
 7. Korzystania z toalet przeznaczonych dla osób odwiedzających –  ogólnodostępnych

W Szpitalu obowiązuje zakaz:

 1. Odwiedzin przez osoby będące pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających,
 2. Odwiedzin przez osoby wykazujące objawy infekcji,
 3. Przynoszenia i przekazywania chorym leków bez zgody i wiedzy lekarza,
 4. Oddalania się z pacjentem poza oddział bez wiedzy lekarza lub pielęgniarki,
 5. Siadania na łóżkach pacjentów (należy korzystać z krzeseł, taboretów),
 6. Wprowadzania/przynoszenia zwierząt oraz przynoszenia kwiatów;
 7. Filmowania lub fotografowania pacjentów lub innych osób bez ich zgody,
 8. Przynoszenia przedmiotów, które zagrażają bezpieczeństwu pacjentów lub utrudniają pobyt w Szpitalu innym chorym, spożywania alkoholu, palenia tytoniu, używania środków odurzających,
 9. Manipulowania przy aparaturze medycznej, urządzeniach, instalacjach,
 10. Używania urządzeń elektrycznych na salach chorych, np. grzałek, czajników elektrycznych.
 11. Zachowań naruszających dobre obyczaje i normy moralne,

 

Osoby odwiedzające pacjentów, które nie stosują się do przedstawionych zasad odwiedzin lub wskazówek i poleceń personelu medycznego mogą być poproszone o opuszczenie Szpitala.

 

 

 

 

 

Skip to content